nebezpečné pronásledování (§ 354)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 354 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
 1. Kdo jiného dlouhodobě pronásleduje tím, že
  1. vyhrožuje ublížením na zdraví nebo jinou újmou jemu nebo jeho osobám blízkým,
  2. vyhledává jeho osobní blízkost nebo jej sleduje,
  3. vytrvale jej prostřednictvím prostředků elektronických komunikací, písemně nebo jinak kontaktuje,
  4. omezuje jej v jeho obvyklém způsobu života, nebo
  5. zneužije jeho osobních údajů za účelem získání osobního nebo jiného kontaktu,
  a toto jednání je způsobilé vzbudit v něm důvodnou obavu o jeho život nebo zdraví nebo o život a zdraví osob jemu blízkých, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.
 2. Odnětím svobody na šest měsíců až tři roky bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
  1. vůči dítěti nebo těhotné ženě,
  2. se zbraní, nebo
  3. nejméně se dvěma osobami.
skutková podstataKdo jiného dlouhodobě pronásleduje tím, že
 1. vyhrožuje ublížením na zdraví nebo jinou újmou jemu nebo jeho osobám blízkým,
 2. vyhledává jeho osobní blízkost nebo jej sleduje,
 3. vytrvale jej prostřednictvím prostředků elektronických komunikací, písemně nebo jinak kontaktuje,
 4. omezuje jej v jeho obvyklém způsobu života, nebo
 5. zneužije jeho osobních údajů za účelem získání osobního nebo jiného kontaktu,
a toto jednání je způsobilé vzbudit v něm důvodnou obavu o jeho život nebo zdraví nebo o život a zdraví osob jemu blízkých.
pachatelkterákoli fyzická nebo právnická osoba

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 3291-3302.