napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky (§ 341)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 341 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
 1. Kdo v úmyslu získat neoprávněný majetkový nebo jiný prospěch pomáhá jinému k neoprávněnému pobytu na území České republiky, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.
 2. Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, jestliže
  1. čin uvedený v odstavci 1 zorganizuje,
  2. spáchá takový čin jako člen organizované skupiny,
  3. spáchá takový čin opětovně, nebo
  4. spáchá takový čin v úmyslu zakrýt nebo usnadnit jiný trestný čin.
 3. Odnětím svobody na šest měsíců až pět let, propadnutím majetku nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
  1. získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo
  2. spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.
 4. Odnětím svobody na dvě léta až osm let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku, bude pachatel potrestán,
  1. získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu, nebo
  2. spáchá-li takový čin jako voják za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.
skutková podstataKdo v úmyslu získat neoprávněný majetkový nebo jiný prospěch pomáhá jinému k neoprávněnému pobytu na území České republiky.
objektzájem státu na kontrole osob, které překračují jeho státní hranici a pobývají na území republiky

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 3219-3222.