násilné překročení státní hranice (§ 339)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 339 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
 1. Kdo překročí státní hranici za použití násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.
 2. Odnětím svobody na tři léta až deset let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán, jestliže
  1. čin uvedený v odstavci 1 zorganizuje,
  2. spáchá takový čin se zbraní nebo nejméně se dvěma osobami,
  3. spáchá takový čin v úmyslu zakrýt nebo usnadnit jiný trestný čin,
  4. způsobí takovým činem těžkou újmu na zdraví,
  5. způsobí takovým činem značnou škodu, nebo
  6. spáchá takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.
 3. Odnětím svobody na osm až patnáct let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku bude pachatel potrestán,
  1. způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt,
  2. způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob,
  3. způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu, nebo
  4. spáchá-li takový čin jako voják za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.
 4. Příprava je trestná.
skutková podstataKdo překročí státní hranici za použití násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí.
objektzájem státu na kontrole osob, jež překračují státní hranici
objektivní stránkaPřekročení státní hranice mimo hraniční přechod, překročení státní hranice na hraničním přechodu, ale v jiné než stanovené provozní době nebo překročení v rozporu s účelem hraničního přechodu, úmyslné vyhnutí se kontrole na hraničním přechodu. Pozn: toto ustanovení platí pouze u tzv. vnějších hranic vzdušného typu a při případném dočasném zavedení kontrol na vnitřních hranicích. Jinak se na vnitřních hranicích neprovádí ochrana a lze je překračovat na kterémkoli místě.
subjektivní stránkaÚmyslný trestný čin.
závažnostpřečin, zločin nebo zvlášť závažný zločin
pachatelkterákoli fyzická osoba

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 3208-3212.