násilí vůči nadřízenému (§ 381)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 381 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
 1. Kdo užije násilí vůči nadřízenému
  1. v úmyslu působit na výkon jeho vojenských povinností, nebo
  2. pro výkon jeho vojenských povinností,
  bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let.
 2. Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,
  1. způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví, nebo
  2. spáchá-li takový čin se zbraní nebo nejméně se dvěma osobami.
 3. Odnětím svobody na deset až dvacet let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán,
  1. způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt, nebo
  2. spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu, za válečného stavu nebo za bojové situace.
 4. Příprava je trestná.
skutková podstataKdo užije násilí vůči nadřízenému
 1. v úmyslu působit na výkon jeho vojenských povinností, nebo
 2. pro výkon jeho vojenských povinností.
pachatelkterákoli fyzická nebo právnická osoba

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 3420-3424.