maření způsobilosti k službě (§ 369)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 369 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
  1. Kdo sebe nebo jiného učiní trvale nebo dočasně nezpůsobilým nebo méně způsobilým k plnění branné povinnosti v době míru, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
  2. Odnětím svobody na jeden rok až deset let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.
skutková podstataKdo sebe nebo jiného učiní trvale nebo dočasně nezpůsobilým nebo méně způsobilým k plnění branné povinnosti.
objektzájem společnosti na řádném plnění branné povinnosti, resp. zájem na ochraně osob před útoky negativně ovlivňující jejich zdravotní způsobilost k plnění branné povinnosti
objektivní stránkaZpůsobení trvalé nebo dočasné nezpůsobilosti či snížené způsobilosti k plnění branné povinnosti, tzn. dosažení takového stavu, kdy pachatel nebo jiná osoba nemůže trvale nebo dočasně plnit „povinnosti pro obranu vlasti“ nebo je může plnit jen ve zmenšeném rozsahu. Nejčastěji se bude jednat o sebepoškození nebo poškození zdraví jiné osoby (ať již násilnou nebo nenásilnou formou).
subjektivní stránkaÚmyslný trestný čin. Úmysl pachatele musí zahrnovat jak jednání, tak jeho výsledek.
závažnostpřečin, zločin nebo zvlášť závažný zločin
pachatel„Sebe“ může způsobit nezpůsobilým k plnění branné povinnosti jen osoba mající brannou povinnost. U „jiného“ může být pachatelem jakákoli trestně odpovědná fyzická osoba.

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 3374 - 3376. DRAŠTÍK, Antonín, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. II. díl, (§ 233 až 421). 1. vyd. Praha : Wolters Kluver, 2015. 1618 s. ISBN 978-80-7478-790-4. S. 2686.