maření úkolu úřední osoby z nedbalosti (§ 330)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 330 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
 1. Úřední osoba, která při výkonu své pravomoci z nedbalosti zmaří nebo podstatně ztíží splnění důležitého úkolu, bude potrestána odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.
 2. Odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán,
  1. způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 vážnou poruchu v činnosti orgánu státní správy, územní samosprávy, soudu nebo jiného orgánu veřejné moci,
  2. způsobí-li takovým činem vážnou poruchu v činnosti právnické nebo fyzické osoby, která je podnikatelem,
  3. způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo
  4. zajistí-li takovým činem jinému značný prospěch.
 3. Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,
  1. způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu, nebo
  2. zajistí-li takovým činem jinému prospěch velkého rozsahu.
skutková podstataÚřední osoba, která při výkonu své pravomoci z nedbalosti zmaří nebo podstatně ztíží splnění důležitého úkolu.
závažnostpřečin (nedbalostní trestný čin)
pachatelkterákoli fyzická nebo právnická osoba

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 3155-3159.