lichva (§ 218)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 218 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
 1. Kdo zneužívaje něčí rozumové slabosti, tísně, nezkušenosti, lehkomyslnosti nebo něčího rozrušení, dá sobě nebo jinému poskytnout nebo slíbit plnění, jehož hodnota je k hodnotě vzájemného plnění v hrubém nepoměru, nebo

  kdo takovou pohledávku uplatní nebo v úmyslu uplatnit ji na sebe převede,

  bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

 2. Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
  1. získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného značný prospěch,
  2. spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny, nebo
  3. způsobí-li takovým činem jinému stav těžké nouze.
 3. Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán,
  1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek, nebo
  2. získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.
objektzájem na ochraně svobodného nakládání (dispozici) vlastníka či oprávněného držitele s majetkem
pachatelkterákoli fyzická nebo právnická osoba
závažnostpřečin (odst. 1,2) nebo zločin (odst. 3)
odst. 1 alinea 1
skutková podstataKdo zneužívaje něčí rozumové slabosti, tísně, nezkušenosti, lehkomyslnosti nebo něčího rozrušení, dá sobě nebo jinému poskytnout nebo slíbit plnění, jehož hodnota je k hodnotě vzájemného plnění v hrubém nepoměru
odst. 1 alinea 2
skutková podstataKdo takovou pohledávku uplatní nebo v úmyslu uplatnit ji na sebe převede.

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 2167-2173. DRAŠTÍK, Antonín, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. I. díl (§ 1 až 232). 1. vyd. Praha : Wolters Kluver, 2015. 1490 s. ISBN 978-80-7478-790-4. S. 1321.