legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti (§ 217)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 217 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
 1. Kdo jinému z nedbalosti umožní zastřít původ nebo zjištění původu věci ve větší hodnotě, která byla získána trestným činem spáchaným na území České republiky nebo v cizině, nebo jako odměna za něj, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
 2. Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán,
  1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 proto, že porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona, nebo
  2. získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
 3. Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,
  1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve vztahu k věci pocházející ze zvlášť závažného zločinu, nebo
  2. získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.
skutková podstataKdo jinému z nedbalosti umožní zastřít původ nebo zjištění původu věci ve větší hodnotě, která byla získána trestným činem spáchaným na území České republiky nebo v cizině, nebo jako odměna za něj.
objektzájem na ochraně cizího majetku ve vztahu k věcem získaným trestnou činností nebo jako odměna za ni
závažnostpřečin (nedbalostní trestný čin)
pachatelkterákoli fyzická nebo právnická osoba

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 2162-2166.