legalizace výnosů z trestné činnosti (§ 216)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 216 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
 1. Kdo zastírá původ nebo jinak usiluje, aby bylo podstatně ztíženo nebo znemožněno zjištění původu
  1. věci, která byla získána trestným činem spáchaným na území České republiky nebo v cizině, nebo jako odměna za něj, nebo
  2. věci, která byla opatřena za věc uvedenou v písmenu a), nebo
  kdo jinému spáchání takového činu umožní nebo se ke spáchání takového činu spolčí,

  bude potrestán odnětím svobody až na čtyři léta, peněžitým trestem, zákazem činnosti nebo propadnutím věci; spáchá-li však takový čin ve vztahu k věci, která pochází z trestného činu, na který zákon stanoví trest mírnější, bude potrestán tímto trestem mírnějším.
 2. Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
  1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve vztahu k věci ve větší hodnotě, nebo
  2. získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného větší prospěch.
 3. Odnětím svobody na dvě léta až šest let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,
  1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
  2. spáchá-li takový čin ve vztahu k věci pocházející ze zvlášť závažného zločinu,
  3. spáchá-li takový čin ve vztahu k věci ve značné hodnotě,
  4. získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo
  5. zneužije-li ke spáchání takového činu svého postavení v zaměstnání nebo své funkce.
 4. Odnětím svobody na tři léta až osm let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,
  1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech,
  2. spáchá-li takový čin ve vztahu k věci v hodnotě velkého rozsahu, nebo
  3. získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.
objektzájem na ochraně cizího majetku ve vztahu k věcem získaným trestnou činností nebo jako odměna za ni
pachatelkterákoli fyzická nebo právnická osoba
závažnostpřečin (odst. 1,2) nebo zločin (odst. 3,4)
odst. 1 alinea 1
skutková podstataKdo zastírá původ nebo jinak usiluje, aby bylo podstatně ztíženo nebo znemožněno zjištění původu
 1. věci, která byla získána trestným činem spáchaným na území České republiky nebo v cizině, nebo jako odměna za něj, nebo
 2. věci, která byla opatřena za věc uvedenou v písmenu a).
odst. 1 alinea 2
skutková podstataKdo jinému spáchání takového činu umožní nebo se ke spáchání takového činu spolčí.

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 2153-2161.