kuplířství (§ 189)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 189 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
 1. Kdo jiného přiměje, zjedná, najme, zláká nebo svede k provozování prostituce, nebo

  kdo kořistí z prostituce provozované jiným,

  bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až na čtyři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.

 2. Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
  1. v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo
  2. jako člen organizované skupiny.
 3. Odnětím svobody na pět až dvanáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví.
 4. Odnětím svobody na osm až patnáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.
pachatelkterákoli fyzická nebo právnická osoba
závažnostpřečin (odst. 1), zločin (odst. 2) nebo zvlášť závažný zločin (odst. 3-4)
odst. 1 alinea 1
skutková podstataKdo jiného přiměje, zjedná, najme, zláká nebo svede k provozování prostituce.
odst. 1 alinea 2
skutková podstataKdo kořistí z prostituce provozované jiným.

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 1870-1874.