krádež (§ 205)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 205 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
 1. Kdo si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní, a
  1. způsobí tak na cizím majetku škodu nikoliv nepatrnou,
  2. čin spáchá vloupáním,
  3. bezprostředně po činu se pokusí uchovat si věc násilím nebo pohrůžkou bezprostředního násilí,
  4. čin spáchá na věci, kterou má jiný na sobě nebo při sobě, nebo
  5. čin spáchá na území, na němž je prováděna nebo byla provedena evakuace osob,
  bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
 2. Kdo si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní, a byl za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.
 3. Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 větší škodu.
 4. Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
  1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny,
  2. spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek, nebo
  3. způsobí-li takovým činem značnou škodu.
 5. Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán,
  1. způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu, nebo
  2. spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání trestného činu vlastizrady (§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo teroru (§ 312).
 6. Příprava je trestná.
objektvlastnictví věci, dále i držba věci, rovněž i jen faktické držení věci
předmět útokucizí věc, kterou nemá pachatel ve své dispozici
skutkové podstaty2 samostatné základní SP (odst. 1 a odst. 2); odst. 2 je zvláštní SP vyjadřující kvalifikační znak zpětnosti
pachatelkterákoli fyzická osoba
závažnostpřečin (odst. 1-3), zločin (odst. 4) nebo zvlášť závažný zločin (odst. 5)
odst. 1
skutková podstataKdo si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní, a:
 1. způsobí tak na cizím majetku škodu nikoliv nepatrnou,
 2. čin spáchá vloupáním,
 3. bezprostředně po činu se pokusí uchovat si věc násilím nebo pohrůžkou bezprostředního násilí,
 4. čin spáchá na věci, kterou má jiný na sobě nebo při sobě, nebo
 5. čin spáchá na území, na němž je prováděna nebo byla provedena evakuace osob.
objektivní stránkazmocnění se cizí věci (movité) (tzn. takové věci [v právním slova smyslu], která pachateli nenáleží a ani ji nemá ve své dispozici – jako ji má např. nájemce, dopravce nebo i předchozí zloděj...) a současně splnění alespoň jedné z pěti uvedených podmínek (viz výše a-e)
subjektivní stránkaúmysl získat cizí věc (k okamžiku jejího zmocnění) nikoli jen na přechodnou dobu; pachatel nemusí mít úmysl se obohatit
odst. 2
skutková podstataKdo si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní, a byl za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán.
objektivní stránkarecidiva TP krádeže nebo obdobného trestného činu (např. loupež), přičemž kromě recidivity se již nevyžaduje splnění žádné další podmínky (bodů a-e výše)
subjektivní stránkaúmysl získat cizí věc (k okamžiku jejího zmocnění) nikoli jen na přechodnou dobu; pachatel nemusí mít úmysl se obohatit

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 1977-2005.