křivé obvinění (§ 345)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 345 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
 1. Kdo jiného lživě obviní z trestného činu, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
 2. Kdo jiného lživě obviní z trestného činu v úmyslu přivodit jeho trestní stíhání, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.
 3. Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
  1. způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 značnou škodu,
  2. spáchá-li takový čin tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem,
  3. spáchá-li takový čin v úmyslu jiného vážně poškodit v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu,
  4. spáchá-li takový čin v úmyslu zakrýt nebo zlehčit svůj vlastní trestný čin, nebo
  5. spáchá-li takový čin na jiném, který vůči němu plnil svoji povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona.
 4. Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu.
pachatelkterákoli fyzická nebo právnická osoba
odst. 1
skutková podstataKdo jiného lživě obviní z trestného činu.
objektzájem na ochraně každé osoby před lživými útoky na její práva, svobodu a čest, pokud jde o obvinění z trestného činu
odst. 2
skutková podstataKdo jiného lživě obviní z trestného činu v úmyslu přivodit jeho trestní stíhání.
objektzájem na ochraně řádné činnosti státních orgánů a zájem na ochraně občanů před lživými útoky na jejich práva, svobodu a čest, pokud jde o obvinění z trestného činu směřujícího k trestnímu stíhání obviněného

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 3236-3241.