genocidium (§ 400)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 400 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
 1. Kdo v úmyslu zničit úplně nebo částečně některou rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou, třídní nebo jinou podobnou skupinu lidí
  1. uvede příslušníky takové skupiny do takových životních podmínek, které mají přivodit jejich úplné nebo částečné fyzické zničení,
  2. provede opatření směřující k tomu, aby se v takové skupině bránilo rození dětí,
  3. násilně převádí děti z jedné takové skupiny do druhé, nebo
  4. způsobí příslušníkovi takové skupiny těžkou újmu na zdraví nebo smrt,
  bude potrestán odnětím svobody na dvanáct až dvacet let nebo výjimečným trestem.
 2. Stejně bude potrestán, kdo k činu uvedeném v odstavci 1 veřejně podněcuje.
 3. Příprava je trestná.
objektprávo národů, národnostních, etnických, rasových, náboženských nebo jiných skupin na existenci v lidské společnosti a právo na život a rozvoj osobnosti jednotlivých příslušníků těchto skupin
předmět útokuurčitá národnostní, etnická, rasová či náboženská skupina jako celek
pachatelkterákoli fyzická osoba
závažnostzvlášť závažný zločin
odst. 1
skutková podstataKdo v úmyslu zničit úplně nebo částečně některou rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou, třídní nebo jinou podobnou skupinu lidí
 1. uvede příslušníky takové skupiny do takových životních podmínek, které mají přivodit jejich úplné nebo částečné fyzické zničení,
 2. provede opatření směřující k tomu, aby se v takové skupině bránilo rození dětí,
 3. násilně převádí děti z jedné takové skupiny do druhé, nebo
 4. způsobí příslušníkovi takové skupiny těžkou újmu na zdraví nebo smrt.
objektivní stránkaJednání pachatele, které je způsobilé úplně nebo částečně vyhladit nějakou rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou, třídní nebo jinou podobnou skupinu lidí. Může se jednat o přímou fyzickou likvidaci (vraždy, masové vraždy), úmyslné vytvoření takových životních podmínek, které jsou objektivně způsobilé přivodit (alespoň částečné) fyzické zničení (např. deportace do oblastí nevhodných pro lidský život, uvěznění v ghettech bez potřebných ubytovacích, stravovacích, hygienických apod. podmínek nutných pro lidský život; zřizování koncentračních táborů); násilná asimilace dětí, sterilizace žen apod.
subjektivní stránkaÚmyslný trestný čin. Pachatel musí jednat v úmyslu zcela nebo částečně vyhladit nějakou konkrétní rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou, třídní nebo jinou obdobnou skupinu lidí.
odst. 2
skutková podstataKdo k činu uvedeném v odstavci 1 veřejně podněcuje.
objektivní stránkaVeřejným podněcováním se rozumí projev, kterým pachatel zamýšlí přimět jiného k výše uvedenému jednání. Podněcování se může stát přímo, nepřímo i skrytě. Může být určeno konkrétní osobě (osobám) i neurčitému okruhu osob. Může být šířeno i prostřednictvím sdělovacích nebo komunikačních prostředků (včetně internetu). Trestný čin je dokonán již projevem, jehož obsahem je podněcování. Nemusí dojít k tomu, že někdo jiný na základě podnícení jedná.
subjektivní stránkaÚmyslný trestný čin.

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 3486-3489, 3307-3308.