apartheid a diskriminace skupiny lidí (§ 402)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 402 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
  1. Kdo uplatňuje apartheid nebo rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou nebo třídní segregaci nebo jinou podobnou diskriminaci skupiny lidí, bude potrestán odnětím svobody na pět až dvanáct let.
  2. Odnětím svobody na deset až dvacet let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán,
    1. uvrhne-li činem uvedeným v odstavci 1 takovou skupinu lidí do těžkých životních podmínek, nebo
    2. vystaví-li takovým činem takovou skupinu lidí nelidskému nebo ponižujícímu zacházení.
  3. Příprava je trestná.
skutková podstataKdo uplatňuje apartheid nebo rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou nebo třídní segregaci nebo jinou podobnou diskriminaci skupiny lidí.
objektochrana skupin obyvatel před politikou tzv. aparheidu, segregace a jakékoli jiné formy diskriminace
objektivní stránkaApartheidem se rozumí institucionalizovaný režim systematického útlaku a nadvlády jedné rasové skupiny nad jinou (nebo jinými).

Rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou nebo třídní segregací jakékoli rozlišování, vylučování, omezování nebo zvýhodňování založené na příslušnosti jedince k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné podobné skupině (vymezené např. jazykem, pohlavím nebo sexuální orientací), jehož cílem nebo důsledkem je omezení nebo uplatňování základních lidských práv a svobod v jakékoli oblasti veřejného života.

subjektivní stránkaÚmyslný trestný čin.
závažnostzvlášť závažný zločin
pachatelkterákoli fyzická osoba

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 3493-3497. DRAŠTÍK, Antonín, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. II. díl, (§ 233 až 421). 1. vyd. Praha : Wolters Kluver, 2015. 1618 s. ISBN 978-80-7478-790-4. S. 2967.