útok proti lidskosti (§ 401)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 401 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
 1. Kdo se v rámci rozsáhlého nebo systematického útoku zaměřeného proti civilnímu obyvatelstvu dopustí
  1. vyhlazování lidí,
  2. zotročování,
  3. deportace nebo násilného přesunu skupiny obyvatelstva,
  4. znásilnění, sexuálního otroctví, vynucené prostituce, vynuceného těhotenství, vynucené sterilizace nebo jiné obdobné formy sexuálního násilí,
  5. perzekuce skupiny obyvatelstva na politickém, rasovém, národnostním, etnickém, kulturním nebo náboženském základě, z důvodu pohlaví nebo z jiného podobného důvodu,
  6. apartheidu nebo jiné podobné segregace nebo diskriminace,
  7. zbavení osobní svobody, zavlečení na neznámé místo nebo jakéhokoli jiného omezení osobní svobody s následným nedobrovolným zmizením osob,
  8. mučení,
  9. vraždy, nebo
  10. jiného nelidského činu obdobné povahy,
  bude potrestán odnětím svobody na dvanáct až dvacet let nebo výjimečným trestem.
 2. Příprava je trestná.
skutková podstataKdo se v rámci rozsáhlého nebo systematického útoku zaměřeného proti civilnímu obyvatelstvu dopustí
 1. vyhlazování lidí,
 2. zotročování,
 3. deportace nebo násilného přesunu skupiny obyvatelstva,
 4. znásilnění, sexuálního otroctví, vynucené prostituce, vynuceného těhotenství, vynucené sterilizace nebo jiné obdobné formy sexuálního násilí,
 5. perzekuce skupiny obyvatelstva na politickém, rasovém, národnostním, etnickém, kulturním nebo náboženském základě, z důvodu pohlaví nebo z jiného podobného důvodu,
 6. apartheidu nebo jiné podobné segregace nebo diskriminace,
 7. zbavení osobní svobody, zavlečení na neznámé místo nebo jakéhokoli jiného omezení osobní svobody s následným nedobrovolným zmizením osob,
 8. mučení,
 9. vraždy, nebo
 10. jiného nelidského činu obdobné povahy.
objektprávo národů, národnostních, etnických, rasových, náboženských nebo jiných skupin na existenci a svobodný rozvoj v lidské společnosti a právo na život a rozvoj osobnosti jednotlivých příslušníků těchto skupin
objektivní stránkaTento trestný čin zahrnuje obvyklé zločiny proti lidskosti podle mezinárodního práva (především vraždu, mučení, vyhlazování lidí, zotročování, deportaci nebo násilný přesun skupiny obyvatelstva, znásilnění, sexuální otroctví, vynucenou prostituci, vynucené těhotenství, vynucenou sterilizaci nebo jiné obdobné formy sexuálního násilí, perzekuci skupiny obyvatelstva, apartheid nebo jinou podobnou segregaci nebo diskriminaci nebo jiný nelidský čin obdobné povahy, včetně nově kodifikovaného nedobrovolného zmizení osob). Pachatel se ovšem výše uvedeného jednání musí dopustit v rámci rozsáhlého nebo systematického útoku zaměřeného proti civilnímu obyvatelstvu a to opakovaně a zpravidla z politických důvodů (v souladu s politickou linií státu nebo organizace směřující k provedení takového útoku nebo s úmyslem napomáhat uplatňování zakotvené politické linie).
subjektivní stránkaÚmyslný trestný čin.
závažnostzvlášť závažný zločin
pachatelkterákoli fyzická osoba

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 3490-3493.