útisk (§ 177)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 177 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
 1. Kdo jiného nutí, zneužívaje jeho tísně nebo závislosti, aby něco konal, opominul nebo trpěl, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.
 2. Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,
  1. způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 značnou škodu, nebo
  2. spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
 3. Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
  1. způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu, nebo
  2. spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.
skutková podstataKdo jiného nutí, zneužívaje jeho tísně nebo závislosti, aby něco konal, opominul nebo trpěl.
závažnostpřečin
pachatelkterákoli fyzická nebo právnická osoba

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 1769-1774.