účast na sebevraždě (§ 144)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 144 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
  1. Kdo jiného pohne k sebevraždě nebo jinému k sebevraždě pomáhá, bude potrestán, došlo-li alespoň k pokusu sebevraždy, odnětím svobody až na tři léta.
  2. Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na dítěti nebo na těhotné ženě.
  3. Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na dítěti mladším patnácti let nebo na osobě stižené duševní poruchou.
skutková podstataKdo jiného pohne k sebevraždě nebo jinému k sebevraždě pomáhá.
objektzájem na ochraně lidského života
objektivní stránkaÚčast na sebevraždě buď ve formě návodu nebo pomoci k sebevraždě.

Pohnutím je jednání způsobilé vyvolat v jiné osobě (sebevrahovi) rozhodnutí sáhnout si na život. Může jít např. o přemlouvání, poučení o možnosti spáchat sebevraždu, schvalování možnosti sebevraždy u jiné osoby, pokud jí má být vzbuzeno rozhodnutí konkrétní osoby spáchat sebevraždu.

Pomoc může být fyzická (např. opatření zbraně) i psychická (rada, utvrzování v předsevzetí spáchat sebevraždu apod.)

subjektivní stránkaÚmyslný trestný čin. Úmysl se musí vztahovat k pohnutí nebo pomoci jinému k sebevraždě. Nepostačuje pouhá účast při sebevraždě (někoho jiného).
závažnostpřečin (odst. 1), zločin (odst. 2) nebo zvlášť závažný zločin (odst. 3)
pachatelkterákoli fyzická osoba

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 1522-1526.