účast na organizované zločinecké skupině (§ 361)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 361 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
  1. Kdo založí organizovanou zločineckou skupinu,

    kdo se činnosti organizované zločinecké skupiny účastní, nebo

    kdo organizovanou zločineckou skupinu podporuje,

    bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až deset let nebo propadnutím majetku.

  2. Odnětím svobody na tři léta až dvanáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve vztahu k organizované zločinecké skupině určené nebo zaměřené k páchání vlastizrady (§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo teroru (§ 312).
  3. Odnětím svobody na pět až patnáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán, je-li vedoucím činitelem nebo představitelem organizované zločinecké skupiny určené nebo zaměřené k páchání vlastizrady (§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo teroru (§ 312).
  4. Ustanovení § 107 a 108 se na pachatele činu uvedeného v odstavcích 1 až 3 neužijí.
pachatelkterákoli fyzická nebo právnická osoba
odst. 1 alinea 1
skutková podstataKdo založí organizovanou zločineckou skupinu.
odst. 1 alinea 2
skutková podstataKdo se činnosti organizované zločinecké skupiny účastní.
odst. 1 alinea 3
skutková podstataKdo organizovanou zločineckou skupinu podporuje.

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 3342-3345.