Příloha:Přehled trestných činů/Abecedně

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
 1. agrese
 2. apartheid a diskriminace skupiny lidí
 3. braní rukojmí
 4. dotační podvod
 5. dvojí manželství
 6. genocidium
 7. hanobení lidských ostatků
 8. hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob
 9. krádež
 10. křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek
 11. křivé obvinění
 12. křivé tlumočení
 13. kuplířství
 14. legalizace výnosů z trestné činnosti
 15. legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti
 16. lichva
 17. loupež
 18. manipulace s kurzem investičních nástrojů
 19. maření přípravy a průběhu voleb a referenda
 20. maření úkolu úřední osoby z nedbalosti
 21. maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání
 22. maření způsobilosti k službě
 23. mučení a jiné nelidské a kruté zacházení
 24. nadržování
 25. napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky
 26. násilí proti orgánu veřejné moci
 27. násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci
 28. násilí proti úřední osobě
 29. násilí vůči nadřízenému
 30. násilné překročení státní hranice
 31. navazování nedovolených kontaktů s dítětem
 32. nebezpečné pronásledování
 33. nebezpečné vyhrožování
 34. nedovolená výroba a držení jaderného materiálu a zvláštního štěpného materiálu
 35. nedovolená výroba a držení pečetidla státní pečeti a úředního razítka
 36. nedovolená výroba a držení radioaktivní látky a vysoce nebezpečné látky
 37. nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy
 38. nedovolené nakládání s lidským embryem a lidským genomem
 39. nedovolené nakládání s tkáněmi a orgány
 40. nedovolené ozbrojování
 41. nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku
 42. nedovolené přerušení těhotenství bez souhlasu těhotné ženy
 43. nedovolené přerušení těhotenství se souhlasem těhotné ženy
 44. nenastoupení mimořádné služby v ozbrojených silách
 45. nenastoupení mimořádné služby v ozbrojených silách z nedbalosti
 46. nenastoupení služby v ozbrojených silách
 47. neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby
 48. neoprávněná výroba a jiné nakládání s látkami poškozujícími ozonovou vrstvu
 49. neoprávněná výroba, držení a jiné nakládání s léčivy a jinými látkami ovlivňujícími užitkovost hospodářských zvířat
 50. neoprávněná výroba peněz
 51. neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami
 52. neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami z nedbalosti
 53. neoprávněné nakládání s odpady
 54. neoprávněné nakládání s osobními údaji
 55. neoprávněné odebrání tkání a orgánů
 56. neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku
 57. neoprávněné podnikání
 58. neoprávněné provozování loterie a podobné sázkové hry
 59. neoprávněné užívání cizí věci
 60. neoprávněné vydání cenného papíru
 61. neoprávněné vypuštění znečišťujících látek
 62. neoprávněné zaměstnávání cizinců
 63. neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací
 64. neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru
 65. neoznámení trestného činu
 66. neplnění odvodní povinnosti
 67. neposkytnutí pomoci
 68. neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku
 69. nepřekažení trestného činu
 70. nepřímé úplatkářství
 71. nesplnění bojového úkolu
 72. nesplnění oznamovací povinnosti v daňovém řízení
 73. neuposlechnutí rozkazu
 74. neuposlechnutí rozkazu z nedbalosti
 75. obecné ohrožení
 76. obecné ohrožení z nedbalosti
 77. obcházení branné povinnosti
 78. obchodování s lidmi
 79. odběr tkáně, orgánu a provedení transplantace za úplatu
 80. ohrožení bezpečnosti vzdušného dopravního prostředku a civilního plavidla
 81. ohrožení devizového hospodářství
 82. ohrožení pod vlivem návykové látky
 83. ohrožení pohlavní nemocí
 84. ohrožení utajované informace
 85. ohrožení utajované informace z nedbalosti
 86. ohrožování morálního stavu vojáků
 87. ohrožování oběhu tuzemských peněz
 88. ohrožování výchovy dítěte
 89. ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty
 90. ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty z nedbalosti
 91. omezování osobní svobody
 92. omezování svobody vyznání
 93. opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat
 94. opilství
 95. opuštění dítěte nebo svěřené osoby
 96. opuštění vojenského materiálu
 97. organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice
 98. osvobození vězně
 99. padělání a napodobení díla výtvarného umění
 100. padělání a pozměnění peněz
 101. padělání a pozměnění předmětů k označení zboží pro daňové účely a předmětů dokazujících splnění poplatkové povinnosti
 102. padělání a pozměnění veřejné listiny
 103. padělání a pozměnění známek
 104. padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, posudku a nálezu
 105. perzekuce obyvatelstva
 106. plenění v prostoru válečných operací
 107. pletichy při veřejné dražbě
 108. pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži
 109. pletichy v insolvenčním řízení
 110. podání alkoholu dítěti
 111. podílnictví
 112. podílnictví z nedbalosti
 113. podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod
 114. podněcování k trestnému činu
 115. podněcování útočné války
 116. podplacení
 117. podvod
 118. pohlavní zneužití
 119. pohrdání soudem
 120. pojistný podvod
 121. pomluva
 122. pomoc těhotné ženě k umělému přerušení těhotenství
 123. popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia
 124. porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi
 125. porušení chráněných průmyslových práv
 126. porušení mezinárodních sankcí
 127. porušení osobní a věcné povinnosti pro obranu státu
 128. porušení povinnosti dozorčí nebo jiné služby
 129. porušení povinnosti při hrozivé tísni
 130. porušení povinnosti při správě cizího majetku
 131. porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti
 132. porušení povinností při vývozu zboží a technologií dvojího užití
 133. porušení povinnosti služby při obraně vzdušného prostoru
 134. porušení povinnosti strážní služby
 135. porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku
 136. porušení povinnosti v insolvenčním řízení
 137. porušení povinnosti v souvislosti s vydáním povolení a licence pro zahraniční obchod s vojenským materiálem
 138. porušení práv k ochranné známce a jiným označením
 139. porušení předpisů o kontrole vývozu zboží a technologií dvojího užití
 140. porušení předpisů o mezinárodních letech
 141. porušení předpisů o nálepkách a jiných předmětech k označení zboží
 142. porušení předpisů o oběhu zboží ve styku s cizinou
 143. porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže
 144. porušení služební povinnosti příslušníka bezpečnostního sboru
 145. porušení služební povinnosti vojáka
 146. porušení tajemství dopravovaných zpráv
 147. porušení tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí
 148. porušování domovní svobody
 149. porušování práv a chráněných zájmů vojáků podřízených nebo s nižší hodností
 150. porušování práv a chráněných zájmů vojáků stejné hodnosti
 151. porušování svobody sdružování a shromažďování
 152. poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení
 153. poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení z nedbalosti
 154. poškození a ohrožení životního prostředí
 155. poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti
 156. poškození cizí věci
 157. poškození cizích práv
 158. poškození finančních zájmů Evropské unie
 159. poškození geodetického bodu
 160. poškození chráněných částí přírody
 161. poškození lesa
 162. poškození věřitele
 163. poškození vodního zdroje
 164. poškození záznamu v počítačovém systému a na nosiči informací a zásah do vybavení počítače z nedbalosti
 165. poškozování spotřebitele
 166. použití zakázaného bojového prostředku a nedovolené vedení boje
 167. projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka
 168. prostituce ohrožující mravní vývoj dětí
 169. provedení zahraničního obchodu s vojenským materiálem bez povolení nebo licence
 170. provozování nepoctivých her a sázek
 171. přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu
 172. přijetí úplatku
 173. příprava útočné války
 174. přisvojení pravomoci úřadu
 175. pytláctví
 176. rozvracení republiky
 177. rvačka
 178. sabotáž
 179. sexuální nátlak
 180. schvalování trestného činu
 181. služba v cizích ozbrojených silách
 182. soulož mezi příbuznými
 183. spolupráce s nepřítelem
 184. styky ohrožující mír
 185. svádění k pohlavnímu styku
 186. svádění těhotné ženy k umělému přerušení těhotenství
 187. svémocné odloučení
 188. svěření dítěte do moci jiného
 189. šíření nakažlivé lidské nemoci
 190. šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti
 191. šíření nakažlivé nemoci a škůdce užitkových rostlin
 192. šíření nakažlivé nemoci zvířat
 193. šíření poplašné zprávy
 194. šíření pornografie
 195. šíření toxikomanie
 196. teror
 197. teroristický útok
 198. těžké ublížení na zdraví
 199. těžké ublížení na zdraví z nedbalosti
 200. týrání osoby žijící ve společném obydlí
 201. týrání svěřené osoby
 202. týrání zvířat
 203. ublížení na zdraví
 204. ublížení na zdraví z nedbalosti
 205. ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky
 206. ublížení parlamentáři
 207. účast na organizované zločinecké skupině
 208. účast na pornografickém představení
 209. účast na sebevraždě
 210. udávání padělaných a pozměněných peněz
 211. únos dítěte a osoby stižené duševní poruchou
 212. urážka mezi vojáky
 213. urážka mezi vojáky násilím nebo pohrůžkou násilí
 214. urážka vojáka stejné hodnosti násilím nebo pohrůžkou násilí
 215. usmrcení z nedbalosti
 216. útisk
 217. útok proti lidskosti
 218. úvěrový podvod
 219. válečná krutost
 220. válečná zrada
 221. vlastizrada
 222. vražda
 223. vražda novorozeného dítěte matkou
 224. vydání vojáků a vojenského materiálu nepříteli
 225. vydírání
 226. vyhrožování s cílem působit na orgán veřejné moci
 227. vyhrožování s cílem působit na úřední osobu
 228. vyhýbání se výkonu služby
 229. vyhýbání se výkonu služby z nedbalosti
 230. vyhýbání se výkonu strážní, dozorčí nebo jiné služby
 231. výroba a držení padělatelského náčiní
 232. výroba a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky a jedu
 233. výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií
 234. výroba a jiné nakládání s látkami s hormonálním účinkem
 235. vystavení nepravdivého potvrzení a zprávy
 236. výtržnictví
 237. vývoj, výroba a držení zakázaných bojových prostředků
 238. vyzvědačství
 239. vzpoura vězňů
 240. zabití
 241. založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka
 242. zanedbání péče o zvíře z nedbalosti
 243. zanedbání povinné výživy
 244. zasahování do nezávislosti soudu
 245. zatajení věci
 246. zavlečení
 247. zavlečení vzdušného dopravního prostředku do ciziny
 248. zbabělost před nepřítelem
 249. zbavení osobní svobody
 250. zběhnutí
 251. získání kontroly nad vzdušným dopravním prostředkem, civilním plavidlem a pevnou plošinou
 252. zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě
 253. zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby
 254. zkreslení údajů a nevedení podkladů ohledně vývozu zboží a technologií dvojího užití
 255. zkreslení údajů a nevedení podkladů ohledně zahraničního obchodu s vojenským materiálem
 256. zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění
 257. znásilnění
 258. zneužití dítěte k výrobě pornografie
 259. zneužití informace a postavení v obchodním styku
 260. zneužití mezinárodně uznávaných a státních znaků
 261. zneužití pravomoci úřední osoby
 262. zneužití vlajky a příměří
 263. zneužití zastupování státu a mezinárodní organizace
 264. zneužívání vlastnictví
 265. zpronevěra
 266. zprotivení a donucení k porušení vojenské povinnosti
 267. způsobení úpadku
 268. zvýhodnění věřitele